fbpx

Revízie

Pravidelnou revíziou predchádzame neželaným a častokrát nákladným opravám zariadení a rovnako aj možným postihom zo strany kontrolných orgánov. Revíziou odhalíme skryté závady, ktoré by inak mohli ohroziť bezpečnosť osôb a majetku. Na základe vykonaných revízií tak náš partner získa prehľad o skutočnom stave svojich zariadení a môže vykonať kroky, ktorými udrží tieto zariadenia v takom technickom stave, aby nevzniklo prípadné riziko ohrozenia.
Súčasťou každej revízie, ktorú vykonáme je vystavený protokol – revízna správa.

Revízie vykonávame v súlade s platnou STN 33 1610 a v zmysle v

Zákon č. 311/2001 Zákonník práce – §147 Povinnosti zamestnávateľa, Zákon č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci – §5 Všeobecné zásady prevencie, Vyhláška č. 718/2002, Vyhl. MPSVaR SR č. 398/2013 §13a.

 

 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 
 • Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
 • Vyhláška č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení 
 • Vyhláška č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technickéé zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia 
 • Vyhláška č. 398/2013 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 508/2009 Z. z. 

 

Pre potreby výkladu jednotlivých ustanovení uvedených zákonov, nariadení, vyhlášok a noriem sa ako zodpovedná osoba chápe zamestnávateľ alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, dodávatelia, ktorí dodávajú práce na vyhradených technických zariadeniach alebo dodávajú vyhradené technické zariadenia, ďalej aj prevádzkovateľ, resp. prenajímateľ objektu. 

Zodpovedná osoba musí kontrolovať stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení. Na ten účel v intervaloch určených osobitnými predpismi zabezpečovať kontrolu tohto stavu, meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia, úradné skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení. 

Prevádzkovať pracovné prostriedky a používať pracovné postupy, je možné len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak sú dodržané podmienky, ktoré vymedzil ich projektant, konštruktér, tvorca alebo výrobca a po vykonaní údržby, prehliadok, kontrol, skúšok, úradných skúšok alebo odborných prehliadok a odborných skúšok ustanovených osobitnými predpismi alebo technickou dokumentáciou výrobcu. 

Z uvedného vyplýva, že je potrebné zabezpečiť v pravidelných intervaloch odborné prehliadky a odborné skúšky (OpaOS) resp. revízie a kontroly na akomkoľvek vyhradenom technickom zariadení elektrickom, teda aj na elektrických spotrebičoch, čím sa zabezpečí základná bezpečnostná požiadavka ochrany pracovníkov pred možným zásahom elektrickým prúdom. 

Odbornou prehliadkou a odbornou skúškou sa preveruje stav bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia po ukončení výroby, montáže, inštalácie na mieste budúcej prevádzky, rekonštrukcie a opravy a počas jeho prevádzky. Odborná prehliadka a odborná skúška sa vykonáva v stanovených lehotách a podľa bezpečnostnotechnických požiadaviek.
Podľa platnej STN revíziu elektrických spotrebičov je potrebné vykonávať:
– vždy pred ich vydaním používateľovi 

1 x za 12 mesiacov (lehoty kontrol a revízií sa uplatňujú tiež u spotrebičov aj v prípade ich dlhodobého prenájmu) 

Vykonávať kontrolu a revíziu elektrických spotrebičov počas používania môže iba osoba s odbornou spôsobilosťou. Táto osoba musí mať platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti (s prípadnou aktualizačnou odbornou prípravou) a potvrdenie o podrobení sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci na základe Zákona č. 154/2013. 

Za nesplnenie povinností uvedených v jednotlivých zákonoch hrozí uloženie finančnej sankcie do výšky až 100 000 €, zákaz prevádzkovania činnosti alebo iný trestný postih.

Pre zákazníkov vykonávame revízie:

 • pred prvým alebo opakovaným uvedením do prevádzky alebo vydaním používateľovi po odstavení dlhšom ako jeden rok

 • po demontázži a opätovnej montáži
 • po rekonštrukcii alebo oprave, ak bola potrebná zmena istenia
 • počas prevádzky 1 x za 12 mesiacov
 • na centrálnom či regionálnych skladoch partnera

 • na našom centrálnom sklade a regionálnych skladoch
 • na prevádzkach
 • v kancelárskych priestoroch a priemyselných halách
 • v zdravotných strediskách, penziónoch a hoteloch
 • a všade tam, kde sa elektrický spotrebič nachádza a používa

Žiadosť o konzultáciu

REVÍZIEKONTAKT a EMAIL

+421 911 713 719

TU NÁS NÁJDETE:

Staviteľská 3
831 04 Bratislava

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

scitoom s.r.o.
Zámocká 22, 811 01 Bratislava
IČO: 47 921 102
IČ DPH: SK2024146498
čislo účtu: 4020694917/7500

Okresný súd BA I.; odd: Sro; vložka číslo: 100722/B

ČLENSTVO

SLOVENSKÝ ZVÄZ PRE CHLADIACU A KLIMATIZAČNÚ TECHNIKU Zväz združuje právnické a fyzické osoby činné v oblasti chladiacej a klimatizačnej techniky, podporuje a obhajuje, presadzuje profesné potreby a záujmy svojich členov doma i v zahraničí s cieľom neustáleho podporovania vývoja chladiacej a klimatizačnej techniky, ako aj tepelných čerpadiel a podobne.

Copyright © 2020. Všetky práva vyhradené.